Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Warunki korzystania z witryny

Niniejsza witryna internetowa www.ricoh.pl (dalej zwana “Witryną internetową”) została utworzona przez firmę Ricoh Polska Sp. z o.o., jest jej własnością oraz jest obsługiwana i utrzymywana przez/lub w imieniu firmy Ricoh Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, 02 -092 Warszawa, Polska (dalej zwanej “Ricoh”). Firma Ricoh może w każdej chwili, według własnego uznania, zmienić, uzupełnić lub usunąć którykolwiek z Warunków poprzez aktualizację zawartości niniejszej strony. Zaleca się okresowe odwiedzanie niniejszej strony w celu sprawdzenia, czy nie dokonano jej aktualizacji. Firma Ricoh może, według własnego uznania, zaprzestać prowadzenia Witryny internetowej w każdej chwili bez konieczności uprzedniego zawiadamiania

Warunki korzystania z witryny Ricoh Polska

Prawa autorskie

Jeżeli nie określono inaczej, pliki tekstowe, obrazy, grafika, dźwięk i animacje oraz wszelkie inne informacje oraz sposób ich graficznej prezentacji w Witrynie internetowej, a także wygląd i struktura Witryny podlegają prawom autorskim firmy Ricoh lub jej firmy macierzystej, Ricoh Company Limited w Japonii. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być kopiowana lub rozprowadzana. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być modyfikowana lub umieszczana na innych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ricoh, oraz pod warunkiem, że jej treść nie zostanie w żaden sposób zmieniona, a wszystkie prawa autorskie i informacje dotyczące własności zostaną zachowane.

Znaki towarowe

Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe przedstawione w Witrynie internetowej są chronione prawami do znaków towarowych firmy Ricoh lub jej firmy macierzystej, Ricoh Company w Japonii. Dotyczy to przede wszystkim logo i symboli firmy Ricoh. Ani niniejsza Witryna internetowa ani jakiekolwiek materiały w niej zawarte nie udzielają, ani nie upoważniają żadnej osoby do udzielenia licencji do praw do własności intelektualnej firmy Ricoh.

Gwarancja

Informacje zawarte w Witrynie internetowej dostarczane są przez firmę Ricoh zgodnie ze stanem faktycznym oraz w najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem. Informacje te przekazywane są bez jakiejkolwiek gwarancji, jednoznacznej lub ukrytej. Informacje uznawane są za prawidłowe, jednak mogą one zawierać błędy lub niedokładności. Firma Ricoh nie oświadcza i nie gwarantuje, że funkcje i aplikacje zawarte w Witrynie internetowej nie zostaną przerwane lub nie są wolne od błędów. Firma Ricoh nie gwarantuje, że serwer i/lub Witryna internetowa są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Firma Ricoh nie składa żadnego oświadczenia co do tego, czy materiały w Witrynie internetowej są odpowiednie i/lub możliwe do zastosowania w innych lokalizacjach. Dostęp do materiałów z terytorium, w ramach którego ich treść jest nielegalna jest zabroniony.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Firma Ricoh jednoznacznie zrzeka się odpowiedzialności za błędy, które mogą wystąpić w wyniku błędów systemu lub (tymczasowej lub stałej) awarii Witryny internetowej, jej aplikacji lub innych narzędzi. W najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem firma Ricoh nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania Witryny internetowej.

Pliki cookies

Witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Użytkownicy Witryny nie są zobowiązaniu do ich przyjęcia. Nieprzyjęcie plików cookies jednak powoduje, że Witryna internetowa może nie funkcjonować prawidłowo.

Linki do stron osób trzecich

Firma Ricoh dostarcza, jako usługę, linki do stron osób trzecich, takich jak Ricoh Company Limited. Strony te nie są własnością, nie są obsługiwane ani kontrolowane przez Ricoh i dlatego też Firma Ricoh nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za te strony i ich treść. Linki wykorzystywane są na własne ryzyko użytkownika. Nie wolno wprowadzać linków do Witryny internetowej na własnych lub innych stronach bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy Ricoh.

Informacje poufne i zastrzeżone

Firma Ricoh nie chce otrzymywać od Państwa informacji poufnych lub zastrzeżonych poprzez Witrynę internetową. Należy zauważyć, że żadne informacje lub materiały przesłane do firmy Ricoh nie będą traktowane jako poufne. Firma Ricoh nie ma obowiązku analizy, oceny i przyjęcia takich informacji lub materiałów.

Przesyłając firmie Ricoh jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielacie jej Państwo nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, odtwarzanie, prezentowanie, przedstawianie, modyfikowanie, transmitowanie i rozprowadzanie takich informacji lub materiałów oraz zgadzacie się na to, że firma Ricoh może dobrowolnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, znajomość rzeczy lub techniki przesłane do niej w jakimkolwiek celu. Dlatego też firma Ricoh nie ponosi odpowiedzialności za straty, wydatki lub szkody, z uwzględnieniem między innymi zapłaty rekompensaty, w związku z takimi informacjami lub materiałami.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych warunków należy wysyłać na adres firmy wymieniony wyżej lub na webmaster@ricoh.pl. W tytule należy zaznaczyć "Pytanie dotyczące witryny internetowej Ricoh Polska”.

Klauzula wyłączenia

Jeżeli którakolwiek z części niniejszych warunków uznana zostanie za niemożliwą do wprowadzenia w życie lub sprzeczną ze stosownym prawem jakiejkolwiek jurysdykcji, nie ma to wpływu na ważność pozostałych części lub postanowień.

Właściwe prawo

Niniejsze warunki zostały stworzone zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.

Właściwy sąd

Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby firmy Ricoh.