Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Informacje o produktach dotyczące ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa

Wszystkie nasze produkty są zgodne z międzynarodowymi i krajowymi normami dotyczącymi ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.  

Oprócz wymagań określonych przepisami prawa, w tej części zamieszczono inne, dodatkowe informacje o ochronie środowiska umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie produktów Ricoh, a także zrozumienie naszych zobowiązań środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego.

Deklaracje zgodności (DoC)

Deklaracja zgodności UE (DoC) to obowiązkowy dokument podpisywany przez każdego producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela) potwierdzający, że jego produkty są zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Podpisując tę deklarację, producent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność produktu z obowiązującymi przepisami prawa UE.

Dowiedz się więcej

Karty charakterystyki (SDS)

Karty charakterystyki zawierają szczegółowe informacje na temat materiałów eksploatacyjnych do produktów i obejmują aspekty związane z ich bezpiecznym użytkowaniem oraz utylizacją.
Aby wyszukać materiały eksploatacyjne powiązane z zakupionym produktem, należy skorzystać z Bazy danych SDS.

Deklaracje IT ECO

W swojej „Deklaracji środowiskowej” obejmującej m.in. przepisy dotyczące substancji chemicznych, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa, materiałów, opakowań i bezpieczeństwa energetycznego, firma Ricoh publicznie ujawnia informacje środowiskowe dotyczące swoich produktów.
Nasze deklaracje IT ECO są dostępne tutaj.

Produkty z certyfikatem Blue Angel

Blue Angel, pierwsza na świecie etykieta środowiskowa, określa najwyższe normy dla szerokiej gamy produktów i usług pod względem przyjazności dla środowiska. Etykieta Blue Angel ustanawia surowe normy dotyczące ekologicznego projektowania produktów i jest powszechnie uznawana za wiarygodny wyznacznik bardziej zrównoważonej konsumpcji.
Dowiedz się więcej o certyfikatach i kartach informacyjnych produktów z certyfikatem Blue Angel tutaj.

Substancje niebezpieczne w produktach Ricoh

W dokumencie „Standardy dotyczące zakupów ekologicznych” Grupy Ricoh określono substancje zabronione w dostarczanych do klientów produktach i opakowaniach produktów Ricoh, poza wyjątkami dozwolonymi przez odpowiednie władze. Firma Ricoh wymaga od wszystkich dostawców, aby ich części i materiały dostarczane do Ricoh nie zawierały substancji zabronionych.

Ta specyfikacja środowiskowa jest integralną częścią wytycznych projektowych firmy Ricoh oraz procesów rozwoju produktów.  Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zarządza rozporządzeniem REACH 1907/2006, w tym listą kandydacką substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) oraz załącznikiem XVII zawierającym wykaz substancji podlegających ograniczeniom. Artykuł 33 rozporządzenia REACH nakłada na dostawcę wyrobów zawierających substancję kandydacką z listy SVHC w stężeniu powyżej 0,1% wagowo obowiązek dostarczenia odbiorcy odpowiednich informacji posiadanych przez dostawcę, umożliwiających bezpieczne użytkowanie wyrobu, w tym co najmniej nazwę tej substancji.

Niektóre produkty Ricoh mogą zawierać wyroby, w których zastosowano substancje SVHC. Wszystkie te produkty są bezpieczne w użytkowaniu, jeżeli są używane zgodnie z przeznaczeniem i stosownymi instrukcjami użytkowania. Wszystkie produkty Ricoh zawierające substancje SVHC w ilości powyżej 0,1% wagowo, wskazane przez ECHA i znajdujące się na liście kandydackiej w momencie publikacji niniejszej deklaracji, zostały wprowadzone do bazy danych SCIP 5 stycznia 2021. Szczegółowe informacje na temat substancji SVHC zawartych w poszczególnych produktach są dostępne w ww. bazie danych. Produkty oznaczone etykietą Blue Angel z reguły nie zawierają substancji SVHC w obudowach, elementach obudów, tonerach ani tuszach. Dopuszcza się odstępstwa od tej zasady zgodnie z kryteriami certyfikatu Blue Angel.

Żadne materiały eksploatacyjne firmy Ricoh do biurowych urządzeń drukujących nie zawierają substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w ilości powyżej 0,1% wagowo, wskazanych przez ECHA i znajdujących się na liście kandydackiej w momencie publikacji niniejszej deklaracji. Informacje na temat profesjonalnych tuszy są dostępne w portalu z kartami charakterystyki.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym dołączonym oświadczeniem na temat rozporządzenia REACH.

Zrównoważony rozwój i miejsce pracy

Zwracamy szczególną uwagę na technologie, które pomagają naszym klientom obniżać koszty, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju w przyszłości. Mając odpowiedniego partnera oraz dysponując odpowiednimi procesami i technologią, możesz kontrolować oddziaływanie swojej firmy na środowisko, jednocześnie udostępniając pracownikom narzędzia niezbędne do efektywnej pracy.  Niezależnie od tego, czy chcesz zmniejszyć wydatki na energię, czy po prostu zwiększyć wydajność pracy, urządzenia firmy Ricoh pomogą Ci sprostać wyzwaniom biznesowym w zrównoważony sposób — bez konieczności poświęcania produktywności. 
Pełna lista dostępnych funkcji produktów pozwalających na oszczędzanie energii i zasobów oraz obniżenie emisji CO2, a także odpowiednie etykiety środowiskowe dla poszczególnych modeli są dostępne tutaj.Nasze zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Podejmujemy działania na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Czytaj więcej